Транспортна система

Община Белица е относително изолирана от останалата част на страната: има само две шосейни връзки - за Разлог и за Белово/Велинград и една теснолинейна жп връзка – линията Добринище-Септември. Дължината на общинската пътна мрежа е 112 км, от които 53 км. с трайна настилка. Характерно за общината е много високата гъстота на общинската пътна мрежа /334 км/1000кв км/, два пъти по-висока от средната за областта /167 км/1000кв км/. Въпреки това придвижването между населените места е затруднено поради силно износените асфалтови настилки и липсата на пътно обзавеждане. В незадоволителни състояние са и пътищата Белица-Семково и Белица- Андрианов чарк, което води до отлив но турист-потока и развитието на туристическият бизнес. По направено проучване на Парламентарна комисия за развитие на планинските райони, община Белица попада в първа група като потенциал с относително добри възможности за бъдещо устройство и развитие-богати природни дадености, задоволителна инфраструктурна изграденост и относително устойчиво демографско развитие.{START_COUNTER}