Водоснабдяване и канализация

Селищата от община Белица са водоснабдени от планински водохващания / открити и каптажи/. Поради спецификата на селищната мрежа, част от населените места се водоснабдяват от местни водоизточници. Централно водоснабдени от водоснабдителна група Белица са 3 броя населени места, в т.ч гр. Белица, с. Краище и с. Горно Краище, в които живее 81% от населението на общината.
Водопроводите и съоръженията към тях за Водоснабдителна група “Белица” и с. Дагоново са предадени за експлоатация от “ВиК” ЕООД- гр. Благоевград, район Разлог, група Белица. Водоснабдителните мрежи на селата Бабяк, Орцево, Кузьово, Лютово, Гълъбово, Палатик, Черешово и Златарица са общинска собственост и се поддържат и експлоатират от общината по стопански начин. Качествените показатели на питейните води се контролират периодично, чрез вземане на проби и изпитвания от специализирани лаборатории.{START_COUNTER}